1. Từ 21/5/2022, công an cấp xã được cấp đăng ký xe mô tô, gắn máy

Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có hiệu lực từ ngày 21/5/2022.
Theo đó, công an xã, phường, thị trấn đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) đối với:
- Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình;
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình.
Đồng thời, tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.
Điều kiện, thẩm quyền đăng ký, cấp biển số xe của Công an cấp xã thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 26 Thông tư 15/2022/TT-BCA .

Trong thời gian triển khai thực hiện phân cấp công tác đăng ký xe đối với Công an các đơn vị, địa phương chưa phân cấp thì tiếp tục thực hiện công tác đăng ký xe theo nhiệm vụ đã được giao.

2. Tăng mức trợ cấp hằng tháng với cán bộ Công an đã thôi việc, xuất ngũ

Thông tư 14/2022/TT-BCA về điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng, chính thức có hiệu lực từ ngày 21/5/2022.
Theo đó, điều chỉnh tăng thêm mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ Công an thuộc đối tượng hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại:
- Điều 4 Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 08/11/2010;
- Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 04/5/2012.
Kể từ ngày 01/01/2022, mức trợ cấp hằng tháng của các đối tượng nêu trên được điều chỉnh theo công thức sau: Mức hưởng trợ cấp hằng tháng = Mức hưởng trợ cấp tháng 12/2021 x 1,074.
Các biểu mẫu thực hiện chế độ trợ cấp hằng tháng bao gồm: Mẫu số 01/ QĐ-X01; Mẫu số 02/ GT-X01; Mẫu số 03/ QĐ-X01 và Mẫu số 04/ GT-X01 ban hành kèm theo Thông tư 14/2022/TT-BCA .
 

3. Sửa quy định về cho vay đặc biệt với TCTD được kiểm soát đặc biệt
Từ ngày 24/5/2022, Thông tư 02/2022/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 08/2021/TT-NHNN về cho vay đặc biệt (CVĐB) đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt chính thức có hiệu lực thi hành.
Theo đó, đối với khoản CVĐB quy định tại điểm b, c, đ khoản 1, điểm c khoản 2, điểm c khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 4 Thông tư 08/2021/TT-NHNN sẽ thực hiện theo phương án cơ cấu lại, phương án chuyển nhượng đã được phê duyệt đối với các nội dung:
- Số tiền cho vay, mục đích sử dụng khoản cho vay, tài sản bảo đảm cho khoản cho vay;
- Lãi suất, thời hạn, việc trả nợ, việc miễn, giảm tiền lãi cho vay, việc xử lý đối với khoản CVĐB đã cho vay (bao gồm cả việc gia hạn khoản cho vay, lãi suất đối với nợ gốc cho vay đặc biệt quá hạn).
Hiện hành, thực hiện theo quyết định của Thủ tướng, phương án cơ cấu lại, phương án chuyển nhượng đã được phê duyệt.
Đối với khoản CVĐB tại điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư 08/2021/TT-NHNN thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017.

4. Bổ sung quy định về lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư

Thông tư 24/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 48/2019/TT-BTC về trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư,…tại doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 25/5/2022.
Theo đó, đối tượng lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư chứng khoán quy định như sau:
- Đối tượng lập dự phòng là các loại chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành theo quy định, thuộc sở hữu của doanh nghiệp:

+ Đang được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán trong nước;

+ Được tư do mua bán trên thị trường và giá chứng khoán thực tế trên thị trường tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm thấp hơn giá trị của khoản đầu tư chứng khoán đang hạch toán trên sổ kế toán.
Đối tượng lập dự phòng nêu trên không bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương. (quy định mới so với hiện hành)./.

Theo Thời sự Pháp luật


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Chương trình phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 165.136
    Online: 3