Nhằm đánh giá lại kết quả triển khai và thực hiện các nội dung trong đợt cao điểm ra quân xây dựng nông thôn mới từ ngày 15/3/2023-15/6/2023, sáng ngày 30/6/2023 xã Sơn Hàm tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả lại những kết quả đã đạt được và những thuận lợi, khó khăn để từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp xây dựng NTM trong thời gian tới.

Chủ trì Hội nghị

Về tham dự và chỉ đạo Hội nghị có: Đồng chí Hồ Viết Hào, Bí thư BCH Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã - Trưởng BCĐ xây dựng NTM; đồng chí Phan Xuân Hải, Phó Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã; các đồng chí thành viên BCĐ xây dựng NTM xã; Cán bộ công chức, cán bộ không chuyên trách xã; Bí thư Chi bộ, thôn trưởng, trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Đ/c Trần Thị Lệ Hiền, CC Địa chính - NTM báo cáo kết quả đợt cao điểm XD-NTM

Theo đó, 8/8 thôn đều tổ chức ra quân phát động, quá trình triển khai thực hiện bám sát các chỉ tiêu giao, tuy nhiên không đồng đều nên kết quả chưa rõ nét. Quá trình thực hiện phong trào sau 90 ngày phát động tại các thôn đánh giá như sau:

- Tổ chức phát động phong trào cao điểm được các thôn quan tâm thực hiện trong đợt phát động đã tập trung bổ sung để từng bước hoàn thiện đạt chuẩn 20/20 tiêu chí xã nông thôn mới theo Quyết định số 36/2022QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh, 10/10 tiêu chí đối với 5 thôn đã đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục thực hiện bổ sung, hoàn thiện 10/10 tiêu chí theo Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022.

- Khảo sát, xây dựng phương án dự toán xây dựng khu dân dư NTM kiểu mẫu đối với thôn Tượng Sơn, Liên Sơn, Bình Sơn; ra quân thực hiện cải tạo vườn, chỉnh trang vườn, vệ sinh vườn hộ, tổ chức sản xuất, trồng hàng rào xanh,  chỉnh trang công trình phụ trợ, công trình chăn nuôi, nâng cấp chỉnh trang khuôn viên các nhà văn hóa thôn, khu thể thao thôn, thực hiện phân loại, xử lý rác tại nguồn, xây dựng hệ thống xử lý nước thải, chỉnh trang khu dân cư, làm đường giao thông, rãnh thoát nước, xây mới nhà vệ sinh tự hoại…, kết quả đạt như sau:

+ Về giao thông: Cứng hóa 1,1km đường GTNT tập trung tại thôn Tượng Sơn các thôn còn lại chưa thực hiện cứng hóa; San gạt đắp lề đường 3.8 km; giải tỏa mở rộng nền đường 2.15km; Sẻ phát giải tỏa hành lang giao thông 11.3 km; cứng hóa rãnh thoát nước 0.015km; Đào rãnh đất 0.7km.

+ Tổ chức thực hiện cải tạo, chỉnh trang, phá bỏ cây tạp, làm đẹp 57 vườn hộ; chỉnh trang, di dời và làm mới 53 chuồng trại chăn nuôi.

+ Trồng mới và bổ sung 9.08km hàng rào xanh, chăm sóc cắt tỉa 17.6km hàng rào xanh tại 8/8 thôn. Làm mới 0,99 km hàng rào vườn hộ (kéo dây thép gai, tường xây).

+ Nâng cấp, xây mới 27 nhà ở; phá bỏ 24 nhà vệ sinh 1 ngăn, 2 ngăn và xây mới 43 nhà vệ sinh tự hoại.

+ Xây và lắp đặt 34 công trình xử lý chất thải, nước thải theo quy định.

+ Làm mới 1.27 km đường điện thắp sáng đường quê.

+ Chỉnh trang, di dời làm mới chuồng trại chăn nuôi 53 cái.

+ Nâng cấp 3 nhà văn hóa (thôn Tượng Sơn, Liên Sơn, Bình Sơn),

+ Một số nội dung khác …

 Một số chỉ tiêu theo kế hoạch được giao nhưng các đơn vị thực hiện đạt kết quả thấp so với kế hoạch như: thực hiện xây dựng gia đình 5 có; xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải; Phá bỏ nhà vệ sinh 1, 2 ngăn…

Cụ thể kết quả từng thôn như sau:

- Thôn Tượng Sơn: Trong 13 chỉ tiêu, kế hoạch giao có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch (Nâng cấp, làm mới nhà ở; Xóa vườn tạp cải tạo làm đẹp vườn; Cắt tỉa chăm sóc hàng rào xanh, trồng hàng rào xanh; San gạt đắp lề đường; Giải tỏa mở rộng nền đường, cứng hóa đường ngõ xóm); 4 chỉ tiêu đạt (sẻ phát giải tỏa hành lang giao thông, Phá bỏ  nhà vệ sinh 1, 2 ngăn, Làm mới nhà vệ sinh tự hoại, chỉnh trang di dời làm mới chuồng trại); 2 chỉ tiêu chưa đạt là chỉ tiêu xây, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải đạt 10%, chỉ tiêu xây dựng gia đình 5 có. Kết quả đạt được của thôn khá cao. Tuy nhiên để đạt các tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trong năm nay thôn Tượng Sơn cần tập trung, nổ lực nhiều hơn nữa vì khối lượng công việc còn rất nhiều.

- Thôn Liên Sơn: Trong 13 chỉ tiêu, kế hoạch giao có 3 chỉ tiêu vượt (Nâng cấp, làm mới nhà ở; Xóa vườn tạp cải tạo làm đẹp vườn, trồng hàng rào xanh), có 4 chỉ tiêu đạt (chăm sóc hàng rào xanh, San gạt đắp lề đường, chỉnh trang di dời làm mới chuồng trại, sẻ phát giải tỏa hành lang giao thông), 2 chỉ tiêu chưa đạt (xây, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải đạt 43%, làm mới nhà vệ sinh tự hoại 71%), còn lại 4 chỉ tiêu không có khối lượng thực hiện (giải tỏa mở rộng nền đường, xây mới 10 NVS tự hoại, phá bỏ NVS 1, 2 ngăn, làm mới đường điện thắp sáng, xây dựng gia đình 5 có). Khối lượng công việc của thôn tập trung lớn vào xóa vườn tạp (số vườn cải taọ trong đợt này nhiều nhất xã), nâng cấp nhà văn hóa và khu thể thao thôn. Chỉ đạo thôn và ban cán sự thôn tập trung quyết liệt trong giai đoạn đầu của đợt cao điểm, càng về sau phong trào càng lắng dần.

- Thôn Bình Sơn:  Trong 13 chỉ tiêu, kế hoạch giao có 4 chỉ tiêu vượt (Cắt tỉa chăm sóc hàng rào xanh, trồng hàng rào xanh, San gạt đắp lề đường, Làm mới đường điện thắp sáng làng quê), 3 chỉ tiêu đạt (Nâng cấp, làm mới nhà ở, Giải tỏa mở rộng nền đường, sẻ phát giải tỏa hành lang giao thông), 6 chỉ tiêu chưa đạt (Xóa vườn tạp cải tạo làm đẹp vườn 63%, Phá bỏ nhà vệ sinh tự hoại 20%, Làm mới nhà vệ sinh tự hoại 80%, Xây lắp đặt hệ thống xử lý nước thải 55%, Chỉnh trang di dời, làm mới chuồng trại, xây dựng gia đình 5 có). Khối lượng thôn đạt được chưa nhiều, là thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu nhưng sự vào cuộc của ban phát triển thôn chưa thực sự quyết liệt.

- Thôn Anh Sơn:  Trong 11 chỉ tiêu giao có 2 chỉ tiêu vượt ( Cắt tỉa chăm sóc hàng rào xanh, nâng cấp làm mới nhà ở) có 6 chỉ tiêu đạt (Trồng hàng rào xanh, Sẻ phát giải tỏa hành lang giao thông, Phá bỏ nhà vệ sinh 1, 2 ngăn, Làm mới nhà vệ sinh tự hoại, chỉnh trang di dời làm mới chuồng trại, xây lắp đặt hệ thống xử lý nước thải), có 1 chỉ tiêu chưa đạt làm đẹp vườn 60%, 2 chỉ tiêu chưa thực hiện (làm mới hệ thống đường điện thắp sáng làng quê, xây dựng gia đình 5 có).

- Thôn Phượng Hoàng: Trong 10 chỉ tiêu giao có 3 chỉ tiêu vượt ( Cắt tỉa chăm sóc hàng rào xanh, trồng hàng rào xanh, làm mới nhà vệ sinh tự hoại), có 4 chỉ tiêu đạt (Nâng cấp làm mới nhà ở, Sẻ phát giải tỏa hành lang giao thông, Phá bỏ nhà vệ sinh 1, 2 ngăn, chỉnh trang di dời làm mới chuồng trại), có 2 chỉ tiêu chưa đạt (Làm đẹp vườn 40%, Xây lắp đặt hệ thống xử lý nước thải 60%). Chỉ tiêu xây dựng gia đình 5 có chưa thực hiện.

- Thôn Hàm Giang: Trong 11 chỉ tiêu, kế hoạch giao có 4 chỉ tiêu vượt (Xóa vườn tạp cải tạo làm đẹp vườn, trồng hàng rào xanh, chăm sóc hàng rào xanh), 3 chỉ tiêu đạt (Năng cấp làm mới nhà ở, Chỉnh trang di dời làm mới chuồng trại, sẻ phát giải tỏa hành lang) 2 chỉ tiêu chưa đạt (Phá bỏ nhà vệ sinh tự hoại 20%, xây lắp đặt hệ thống xử lý nước thải 42%), 2 chỉ tiêu chưa làm (Làm mới đường điện thắp sáng làng quê và xây dựng gia đình 5 có)

- Thôn Mai Lĩnh: Trong 10 chỉ tiêu, kế hoạch giao có 2 chỉ tiêu vượt (trồng hàng rào xanh, Làm mới đường điện thắp sáng làng quê), 4 chỉ tiêu đạt (Nâng cấp làm mới nhà ở, sẻ phát giải tỏa hành lang giao thông, phá bỏ nhà vệ sinh 1, 2 ngăn, làm mới  nhà vệ sinh tự hoại) 2 chỉ tiêu chưa đạt ( cắt tỉa chăm sóc hàng rào xanh, Làm đẹp vườn), có 2 chỉ tiêu chưa thực hiện (xây lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, xây dựng gia đình 5 có). Là thôn có số lượng hàng rào xanh ít nhất trên toàn xã, việc chăm sóc hàng rào xanh đã có rất ít được quan tâm, cỏ dại mọc nhiều. Khối lượng hàng rào xanh trong đợt cao điểm thôn báo cáo trồng được 1,13km, nhưng hiện tại số hàng rào xanh này hầu như đã bị chết do không được chăm sóc, bảo vệ.

- Thôn Hùng Sơn: Trong 10 chỉ tiêu, kế hoạch giao có 2 chỉ tiêu vượt (chăm sóc  hàng rào xanh, trồng hàng rào xanh), 2 chỉ tiêu đạt (Sẻ phát giải tỏa hành lang giao thông, Chỉnh trang di dời làm mới chuồng trại), 2 chỉ tiêu chưa đạt (Làm mới nhà vệ sinh tự hoại 20%, xây lắp đặt hệ thống xử lý nước thải 10%), 4 chỉ tiêu chưa thực hiện (Nâng cấp làm mới nhà ở, Làm đẹp vườn, Phá bỏ NVS1,2 ngăn, xây dựng gia đình 5 có)

** Trên cơ sở kết quả đạt được và phong trào chung của thôn, của bà con Nhân dân. Ban chỉ đạo xã biểu dương thôn Tượng Sơn; cá nhân đồng chí Trần Văn Hoài, chủ tịch CCB – Chỉ đạo thôn Tượng Sơn, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Thôn trưởng thôn Liên Sơn; ông Phan Văn Chiến - chủ mô hình dê lai sinh sản 52 con.

Bên cạnh sự ghi nhận đồng tình với những kết quả đạt được, tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.

Tồn tại hạn chế:

- Một số thành viên Ban chỉ đạo còn thiếu sự quyết liệt, thiếu phương pháp, chưa cụ thể, chưa bám sát chỉ tiêu được giao để đôn đốc, chỉ đạo các thôn xây dựng kế hoạch nhưng không tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra.

- Một số thôn chưa có sự tập trung quyết liệt, chưa bám sát chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- Công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là hưởng ứng phong trào tháng cao điểm chưa tương xứng với sự quyết tâm, phấn đấu của xã nhà, chưa tạo được sự chuyển biến sâu rộng trong từng hộ gia đình, thôn xóm nhất là việc chỉnh trang, dọn dẹp nhà cửa, cải tạo vườn, tổ chức sản xuất vườn hộ, xây hố xử lý nước sinh hoạt, thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại nguồn (nội dung này còn đang rất yếu), phá bỏ nhà vệ sinh 1 ngăn 2 ngăn, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, mở rộng, xây dựng cụm liền kề….

- Các tổ chức hội, đoàn thể cấp xã chưa duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, cũng như tuyên truyền vận động, hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện việc chỉnh trang sắp xếp đồ đạc, phân loại rác, vệ sinh môi trường, chỉnh trang vườn hộ, trồng và chăm sóc cây xanh, hàng rào xanh,... dẫn đến các phong trào chỉ thực hiện trong 1 thời gian ngắn là chững lại, kết quả đạt được chưa cao, ý thức người dân chưa được thay đổi.

- Kết quả thực hiện chưa đồng đều giữa các thôn, một số thôn không duy trì được phong trào sau thời gian đầu phát động; các thôn khác chủ yếu vệ sinh môi trường, trên trục các tuyến đường, chưa có các hoạt động có chiều sâu, bền vững.

- Phong trào cải tạo vườn, chỉnh trang công trình chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường chưa được tập trung; vườn hộ chưa đầu tư công sức thỏa đáng nên kết quả đạt thấp; còn nhiều vườn hộ có cây tạp, vườn bỏ hoang.

- Vệ sinh môi trường chưa được tập trung quan tâm, chỉ đạo như việc phân loại xử lý rác thải, chất thải tại hộ gia đình, xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt; xây dựng công trình vệ sinh tự hoại, phá bỏ nhà vệ sinh 1 ngăn 2 ngăn triển khai còn chậm, xử lý phân thải, chất thải chăn nuôi yếu.

- Việc các thôn đã đạt chuẩn khu dân kiểu mẫu cần bổ sung hoàn thành các tiêu chí mới chưa được quan tâm đúng mức, kết quả đạt được còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.

- Việc thực hiện báo cáo hàng ngày, hàng tuần chưa đầy đủ theo yêu cầu, các thôn phần nhiều chỉ báo cáo bằng hình ảnh, không có khối lượng và địa chỉ thực hiện cụ thể nên khó khăn cho công chức chuyên môn tổng hợp báo cáo huyện.

Nhiệm vụ trong thời gian tới:

+ Tiêu chí Quy hoạch: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch chung xã giai đoạn 2022-2030, hoàn thành trong năm 2023.

+ Tiêu chí Giao thông: Mở rộng, cứng hóa các tuyến đường giao thông đảm bảo đạt chuẩn theo quy định tại Quyết định số 36/2022QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh gồm đường nội đồng, đường ngõ xóm; hoàn thành lắp biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh, thường xuyên sẻ phát đảm bảo hành lang giao thông; nâng cấp, làm mới hệ thống điện chiếu sáng tại các trục được đảm bảo tỷ lệ từ 70% trở lên.

+ Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa: Cần bổ sung các thiết bị tại phòng chức năng xã; sân thể thao, nhà văn hóa. Thực hiện chỉnh trang, vệ sinh môi trường tại khuôn viên NVH thôn, khu thể thao thôn; 100% thôn có hàng rào xanh tại khuôn viên NVH thôn và khu thể thao thôn đảm bảo.

+ Tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn: Thành lập Tổ khuyến nông cộng đồng, xây dựng ít nhất 1 sản phẩm OCOP hoặc xây dựng ít nhất 1 sản phẩm tiêu biểu có mã truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương.

+ Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung đạt từ 20% trở lên; xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và chất thải rắn y tế theo quy định; thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn; có từ 85% trở lên tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch.

Quan tâm cao môi trường trong khu dân cư, vườn hộ, chăn nuôi: xóa bỏ nhà vệ sinh 1 ngăn, 2 ngăn, xây mới nhà vệ sinh tự hoại; di dời chuồng trại chăn nuôi không đảm bảo, xây dựng hố phân đảm bảo môi trường, các hộ chăn nuôi lợn phải sử dụng bể bigas hoặc đệm lót sinh học để xử lý; phân loại xử lý rác thải sinh hoạt, xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, chăn nuôi.

+ Tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu: Các thôn đã đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí mới tại Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh; quan tâm các tiêu chí, chỉ tiêu mới, như: Quy hoạch (Có sơ đồ quy hoạch tổng thể thôn); vườn hộ (50% vườn 1000m2 trở lên có áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất); đường trục thôn (nền đường 6m); 75% đường trục thôn và ngõ xóm có hệ thống điện chiếu sáng; Văn hóa (20% hộ gia đình đạt “Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu - 5 có”)…; xây mới khu dân cư NTM kiểu mẫu trong năm.

Một số giải pháp chủ yếu trong thời gian tới:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc với quyết tâm cao để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch trong cả năm.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm huy động cả hệ thống chính trị, người dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới; từng bước nâng cao nhận thức, để người dân xác định vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới.

- Tiếp tục rà soát để chỉ đạo thực hiện tại các thôn, hộ gia đình đồng thời có kiểm tra, giám sát việc thực hiện từng nội dung hàng ngày, hàng tuần.

- Nghiên cứu đổi mới, áp dụng nhiều cách làm hiệu quả, phù hợp với từng thôn xóm như: Các tổ chức đoàn thể tham mưu phát động các phong trào theo từng chủ  đề hàng tuần như: Tuần cải tạo vườn; Tuần trồng, chăm sóc hàng rào xanh; Tuần trồng cây xanh; Tuần sắp xếp đồ đạc trong hộ gia đình; hàng tuần vệ sinh môi trường...

- Ban Chỉ đạo, BPT các thôn phải tập trung cao, quyết tâm quyết liệt hơn, cụ thể hơn trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung, tiêu chí; tập trung các nội dung:

+ Tiếp tục phát động phong trào cải tạo, chỉnh trang vườn hộ, vệ sinh vườn sau khi chặt bỏ cây tạp, cây không có giá trị kinh tế, chuẩn bị mặt bằng để trồng rau, trồng cây ăn quả các loại (Cam, bưởi, ổi, xoài....), trồng cỏ chăn nuôi.

+ Vận động nhân dân thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại nguồn đảm bảo; HTX môi trường tăng cường công tác thu gom đối với 100% hộ thuộc diện thu gom; Triển khai xây dựng các công trình xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình; phá  bỏ công trình vệ sinh 1 ngăn 2 ngăn, xây nhà vệ sinh tự hoại đảm bảo; di dời công trình chăn nuôi không hợp lý, xây hố xử lý phân chăn nuôi đảm bảo môi trường.

+ Tập trung cao trong việc chỉnh trang khu dân cư như chỉnh trang nhà ở, sắp xếp đồ đạc, chỉnh trang các công trình phụ trợ, tổng vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, thường xuyên vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên NVH, KTT xã, thôn, trồng hàng rào xanh, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng.

+ Trong công tác báo cáo hàng ngày, hàng tuần nếu thôn nào không báo cáo đầy đủ nội dung, khối lượng, địa chỉ cụ thể thì xem như thôn đó không có nội dung thực hiện.

Cũng tại Hội Nghị Đồng chí Nguyễn Đình Huân , công chức Địa chính - Xây dựng đại diện Ban chỉ đạo Đề án tích tụ ruộng đất theo Đề án 06 của xã báo cáo và triển khai một số kết quả triển khai và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí: Nguyễn Đình Huân, CC Địa chính - XD

Kết luận Hội nghị đồng chí Hồ Viết Hào, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND – Trưởng BCĐ xây dựng NTM xã yêu cầu: Ban cán sự các thôn tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ đặc biệt là các thôn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Mục tiêu cuối năm 2023 ít nhất có 1 thôn đạt được các tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, trước mắt sẽ tập trung 02 thôn (Tượng Sơn và Liên Sơn).

Sau hơn 03 giờ làm việc khẩn trương, trách nhiệm Hội nghị đã thành công tốt đẹp./.

Một số hình ảnh:

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Chương trình phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 151.738
    Online: 13