HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ SƠN HÀM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Sơn Hàmngày 30  tháng 11 năm 2021

DỰ KIẾN

Chương trình kỳ họp thứ 2, HĐND xã khóa XX

( Ngày 29 tháng 12 năm 2021)

 

TT

Nội dung

Người phụ trách

1

Ổn định tổ chức

Đ/c Thủy VP

2

Thông qua dự kiến chương trình kỳ họp

Đ/c Thuý  PCT   HĐND

3

Chào cờ, quốc ca

Đ/c Sơn  CHTr QS

4

Diễn văn khai mạc

Đ/c Hào CT HĐND

5

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Hương Sơn

Đoàn đại biểu HĐND huyện

6

Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. (ông Nguyễn Anh Đức)

Chủ toạ kỳ họp

7

Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội, Quốc phòng, An ninh  năm 2021; nhiệm vụ và giải pháp năm 2022; Tờ trình mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

TT UBND

8

Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước  năm 2021; Phân khai dự toán Ngân sách năm 2022. Tờ trình đề nghị phê chuẩn phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2022. Tờ trình đề nghị phê chuẩn mức phụ cấp của từng chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn. Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình xây dựng trên địa bàn xã.

Đ/c Tam KT-NS

9

Báo cáo hoạt động của HĐND xã năm 2021; Phương hướng hoạt động năm 2022.

Đ/c Thuý PCT HĐND

10

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế.

Ban Pháp chế

11

Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH.

Ban KT-XH

12

Báo cáo công tác tham gia giám sát, xây dựng chính quyền của UBMTTQ xã.

Đ/c Phượng CT UBMTTQ xã

13

UBND xã Trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2 HĐND xã.

TT UBND

14

Thảo luận, chất vấn tại Hội trường

Chủ tọa Kỳ họp

15

Chủ tịch UBND xã tiếp thu, giải trình một số nội dung liên quan

Đ/c Hải CTUBND

16

Chủ tịch HĐND xã tổng hợp các nội dung tham luận tại hội trường;  Lấy biểu quyết các tờ trình

Đ/c Hào CT HĐND

17

Thông qua các Nghị quyết kỳ họp

Tổ thư ký

18

Diễn văn bế mạc

Đ/c Hào CT HĐND

19

Chào cờ

Đ/c Sơn CHT QS

Các tài liệu đại biểu tự nghiên cứu không thông qua tại Kỳ họp:

1. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân xã

2. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ trong năm 2022.

3. Báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân xã về việc thực hiện Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 28/12/2020 của Hội đồng nhân dân xã về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021 trên địa bàn xã.

4. Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân xã về việc quản lý, sử dụng, phát triển “Ngân hàng bê giống” của Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup tài trợ trên địa bàn xã.

5. Báo cáo kết quả giám sát của Ban KT-XH Hội đồng nhân dân xã về việc tổ chức huy động, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của Nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng, các khoản thu phục vụ hoạt động giáo dục tại trường Mầm non xã Sơn Hàm.

6. Báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã về Công tác  tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hoà giải ở cơ sở đối với UBND xã.

7. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã Sơn Hàm năm 2021./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Chương trình phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 142.699
    Online: 24